Biyobozunurluk Testi ISO 11733
Blog

Biyobozunurluk Testi ISO 11733

Biyobozunurluk Testi ISO 11733

ISO 11733, "Su kalitesi - Tuzlu ortamlarda kullanılmak üzere aerobik biyobozunurluk testi - Kısmi ve tam mineralizasyon için kapsamlı test yöntemleri" başlığını taşır. Bu standardın amacı, belirli kimyasal maddelerin ya da su örneklerinin biyobozunurluluğunu değerlendirmektir. Bu, özellikle deniz suyunda çeşitli maddelerin nasıl bozunduğunu anlamak için önemlidir.

Bu standardın uygulanması şu durumlar için özellikle önemlidir:

- Deniz suyunda potansiyel olarak kirletici maddelerin davranışını tahmin etmek.
- Su arıtma proseslerinin ve atık su arıtma tesislerinin etkinliğini değerlendirmek.
- Deniz suyunda kullanılan kimyasal maddelerin çevresel etkisini değerlendirmek.
  
ISO 11733 biyobozunurluk testi genellikle şu adımları içerir:

1. Test edilecek madde veya örnek, belirli bir mikroorganizma kültürü ile birlikte deniz suyunda inkübe edilir.
2. Belirli zaman aralıklarında örnekler alınarak madde veya bileşiğin konsantrasyonu ölçülür.
3. Bozunma hızı, başlangıç konsantrasyonu ile belirli bir süre sonundaki konsantrasyon arasındaki farka dayanarak hesaplanır.
4. Sonuçlar, maddenin deniz suyunda ne kadar hızla bozunduğunu gösterir. Bu, maddenin çevresel etkisini değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu tür testler, su kalitesini ve çevresel koruma için oldukça önemlidir, çünkü bazı maddeler biyolojik olarak parçalanmaz ve bu maddeler deniz ekosistemine zarar verebilir. ISO 11733 standardı, bu testlerin nasıl düzgün bir şekilde uygulanacağına dair öneriler ve yönergeler sağlar.